Общи условия


Общи условия за ползване

на услугите, предлагани на интернет-платформата www.srednogorie.bg и www.novpogled.net,

обединени под търговското наименование „Средногорие Медия”

 

                Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате интернет-платформата на "Средногорие Медия"™. Тези общи условия представляват договор между Вас и "Средногорие Медия"™, с който получавате правото да използвате безплатно или срещу заплащане услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като потребител на услугите на сайта и "Средногорие Медия"™. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте интернет-платформата на "Средногорие Медия"™.

 

I. Основни понятия.

Чл. 1. „Интернет-платформа”/„Уебсайт”/„Сайт” – интернет-платформата на „Средногорие Медия” ™, намираща се на уеб адрес www.srednogorie.bg и огледалната версия www.novpogled.net, включително нейните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет мрежата, достъпно посредством своя уникален уеб адрес, съдържащо различна информация като файлове, изображения, мултимедия, текстове, звук, видео, бази данни, архиви, други обекти на интелектуална собственост и други.

Чл. 2. „Средногорие Медия” ™ – търговско наименование на регионална медия по силата на договор между „Ретел” ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр.Пирдоп, ул.”Димитър Савов” 31-А и „Нов Поглед Медия Груп” ЕООД, със седалище в гр.Златица, в.з.”Черешака” 19.

Чл. 3. "Услуги" - всички видове възможности за използване, които се предлагат на интернет платформата www.srednogorie.bg и огледалната версия www.novpogled.net. Услугите се разделят на безплатни и платени, както и на услуги, изискващи регистрация и услуги, които не изискват регистрация. По-голямата част от услугите, предлагани от интернет-платформата на медията са безплатни и не изискват регистрация на потребителите. Видът, броят и характерът на предлаганите услугите могат да бъдат променяни едностранно от „Средногорие Медия” ™, изцяло по нейна преценка.

 Чл. 4. „Материали” - аудио-визуални произведения, текст, видеоматериали и фотографски изображения, коментари, информация, публицистични произведения и други обекти на авторското и сродните му права, създадени от името и за сметка на медията както и от потребител или с участие на потребител, върху които потребителят има изключителни права за използване към момента на предоставянето им за публикуване на сайта.

Чл. 5. "Електронна препратка" (Линк) - връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Чл. 6. "Интернет страница" - обособена част от уеб сайт или цял уебсайт.

Чл. 7. „Потребител” – всяко лице, което ползва услугите, предоставени от интернет-платформата.

Чл. 8. „Злонамерени действия” – неправомерно използване на съдържанието на www.srednogorie.bg и www.novpogled.net (текстове, графични изображения, видео и други обекти на интелектуална собственост), публикуване на информация и препратки към сайтове с пиратско, расистко или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителят няма авторски права,  хакерски атаки.

Чл. 9. „Сървър” - е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

Чл.10. "Домейни" - обозначават интернет адресите, свързани с медията. Домейните srednogorie.bg и novpogled.net са притежание на "Нов Поглед Медия Груп" ЕООД и "Пласт Пак - Александър Илиев" ЕТ.

Чл.11. "Търговска марка" - търговска марка на медията или свързани пряко с дейността й. Търговските марки "Средногорие Медия”™ и "Нов Поглед"™ са притежание на "Нов Поглед Медия Груп" ЕООД и "Пласт Пак - Александър Илиев" ЕТ и са обект на закрила на българското и международно право в областта на интелектуалната собственост. При злоупотреба с марката или домейна, или разпространение на невярна и уронваща престижа им информация, фирмите-собственици си запазват правото да потърсят юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо.

Чл.12. "Канали" - други видове възможности за препредаване чрез интернет от интернет-платформата на медията. Медията има регистрирани собствени канали в социалната мрежа Facebook и видео-платформата Youtube. "Средногорие Медия"™ си запазва правото да променя, закрива и открива канали едностранно и изцяло по нейна преценка.

 

II. Предмет на общите условия.

 Чл. 13. „Средногорие медия” ™ чрез интернет-платформата www.srednogorie.bg и www.novpogled.net предоставя на потребителя предвидените в тези общи условия услуги, наричани за краткост „Услугите”, като потребителят се задължава да използва услугите само в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

Чл. 14. „Средногорие медия” ™ предоставя на потребителя възможност за разполагане на материали на сървър на медията, като за целта потребителят се нуждае от предварителна регистрация и създаване на потребителски профил.

Чл. 15. В случай, че потребителят не желае да използва услугите, които му дават възможност за публикуване на сайта на материали, той не се нуждае от предварителна регистрация.

 

III. Общи разпоредби. Съгласие с Общите Условия.

Чл. 16. /1/ Цялото съдържание на сайта www.srednogorie.bg и огледалната версия www.novpogled.net е собственост на „Нов Поглед Медия Груп” ЕООД (Средногорие Медия ™) или на медията са отстъпени изключителни права за публикуване на съдържанието на сайта от правоносителя. Всяко използване на съдържанието на сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път, предаване и препредаване по кабел, публикуване в интернет, публично показване, преработка на графични, видео, текстови материали или други обекти на интелектуална собственост от сайта може да става само с изричното позволение от страна на „Средногорие Медия” ™.

/2/ Всички услуги на сайта са достъпни по всяко време на денонощието.

/3/ Услугите включват: гледане на част от програмата на телевизията в реално време (услугата не е достъпна към този момент); достъп до всички излъчени телевизионни материали (видеоматериали), по отделно и в съвкупност - информационни емисии, новини, спорт, прогноза за времето, информация за програмата на телевизията, телевизионни предавания, телевизионни рубрики, пълни записи от събития, концерти, реклами, рекламни банери, платени репотражи, анкети, информация от бизнес указател, информации за обявления, обяви, търгове и т.н. и други. Услугите включват още възможност за публикуване на материали от потребители (снимки) (услугата е временно прекратена), коментари от потребители, възможност за публикуване на малки обяви, търсене в информационните масиви на медията, достъп до архивни видеоматериали (услугата не е достъпна към този момент), достъп до абонамент за информационен бюлетин, избор на новини по различни критерии, статистически данни, данни за медията, екипа й, публични информации, рекламни тарифи, цени за услуги и други.

Чл.17. /1/ Потребителите спазват правилата за ползването на различните видове услуги, предлагани от медията и описани по-долу:

/2/ "Гледане на телевизия в реално време" - Услугата не е активна и достъпна към този момент.

/3/ "Достъп до излъчени телевизионни (видеоматериали) материали" - Услугата е безплатна и не изисква регистрация. Медията осигурява достъп до всички собствени и вече излъчени телевизионни материали като информационни емисии, новини, спорт, прогноза за времето, информация за програмата на телевизията, телевизионни предавания, телевизионни рубрики, пълни записи от събития, концерти, платени репортажи и други.

Всички нови телевизионни материали се зареждат в интернет-платформата на медията около часът им на излъчване в телевизионната програма. Телевизионните материали подлежат на редакционен контрол и отговарят на изискванията на ЗРТ и българското законодателство.

Сайтът показва на началната страница само част от новоизлъчените телевизионни материали, подредени по важност според вижданията на редакционния екип. Останалите видеоматериали или по-стари такива се намират в поддиректориите на интернет-платформата - "Всички местни и регионални новини", "Излъчени предавания", "Всички информационни емисии". Медията осигурява достъп до по-старите издания според редакционната си политика. Всички видеоматериали преминават на съхранение в архивите на медията след изтичане на определен период от време (най-често от 1 до 6 месеца).    

/4/ "Достъп до текстови новини"/"Търсене" - Услугата е безплатна и не изисква регистрация. Услугата се извършва чрез преглед на всички публикувани текстове на интернет-платформата или чрез софтуерен инструмент "Търсене" за новините, които са преминали в архив.

/5/ "Платен репортаж" - Услугата е безплатна и не изисква регистрация. Медията осигурява достъп на потребителите до подбрана контролирана информация, която е заплатена от Възложител. Този тип инфорамционна услуга винаги е означена със специално лого, съдържащо словосъчетанието "платен репортаж". Този тип информация се излъчва след края на информационната емисия и е отделена от общия поток на новинарската информация. Когато излъчването е и през страницата на медията в социалните мрежи, допълнително се изписва анонса "Платен репортаж".

Търсенето се извършва с помощта на софтуер, разположен като бутон "Търсене" в главното меню на началната страница. Търсещият софтуер работи с дума или част от дума, но не по-малко от три букви, които се изписват на кирилица в прозореца "търсена дума". Потребителят избира вероятната опция в прозореца "дата" и натиска бутона "Търси". По-прецизно търсене се извършва с избор и посочване на конкретна дата от календара. Софтуерът автоматично ще подбере всички текстове, в които е открил търсената дума или част от дума. Достъпът до текстови новини обхваща както съществуващите публикации в сайта, така и до всички текстови новини и материали в архивите на медията.

/5/ "Достъп до друга информация" - Услугата е безплатна и не изисква регистрация. Медията осигурява достъп на потребителя до информации, свързани с историята на медията, екипа й, контактите, условията за ползване, политиките на социална отговорност, различни въпроси и отговори и други. Достъпът се осигурява чрез бутони и линкове от началната страница на платформата към подстраници, в които  съществува търсената информация.

/6/ "Реклама" - Услугата е безплатна и не изисква регистрация. Медията осигурява достъп на потребителите си до условията, видовете рекламни продукти, платените форми на услуги, тарифите и цените.

Достъпът се осъществява чрез натискане на бутона "Реклама" от главното меню на началната страница.   "Средногорие Медия” ™ предлага множество разнообразни форми на реклама за своите клиенти. Всички реклами са платени услуги. Медията осигурява възможности както за еднократни видове реклама, така и по-малки и по-големи рекламни пакети. Всички реклами и специализирани услуги се предплащат. Медията предлага отстъпки за реализиран финансов оборот. Медията предлага специални договорни цени при сключване на дългосрочни договори. В страницата има активни линкове към актуалните каталози с предлагани продукти и услуги. Каталозите са няколко вида, според рекламните продукти или услуги, описани в тях.

 /7/ "Обществена информация" - Услугата е безплатна и не изисква регистрация. "Средногорие Медия" е една от малкото медии в България, която предлага на потребителите си подобна услуга. Услугата е достъпна чрез натискане на бутона "Обществена информация", разположен в главното меню на началната страница.

В тази подстраница потребителите имат достъп до пълната информация за собствеността и собствениците на медията, които доброволно са предоствили свои лични данни. В страницата се публикуват и всички договори, сключени между медията и контрагенти, в които се предвижда разходването на публични финансови средства. В страницата се публикуват и всички проекти или програми, по които медията е била страна и е акумулирала публични средства.

/8/ "3 Най" - Услугата е безплатна и не изисква регистрация. Медията осигурява статистическа информация чрез секцията "3 Най", разположена на начална страница. Чрез нея потребителите имат възможност да направят информиран избор за най-четената новина, най-гледаната такава или най-коментираната. Изборът на "3 Най" се извършва от софтуер, който прави преглед на посещенията/гледанията/коментарите за период от 3 дни назад. Изборът не е под контрола на редакционния екип.

/9/ "Избор на новини по общини" - Услугата е безплатна и не изисква регистрация. Медията предоставя на потребителите възможност да четат/гледат само новини за конкретна община от региона на Средногорието.

Достъпът до услугата става с избор на община от интерактивната карта, разположена на началната страница. След направения избор се отваря поддиректория с най-новите и по-старите новини от и за избраната община.

/10/ "Достъп до други новини" - Услугата е безплатна и не изисква регистрация. Медията избира и публикува ежедневно новини от националния информационен поток - новини от страната, спорт и прогноза за времето. Медията осигурява достъп до описаните новини чрез подстраници. Достъпът се осъществява чрез хиперлинк към новинарските потоци на медиен партньор. "Средногорие Медия" не отговаря за публикуваните в тези подстраници новини и информации.

/11/ "Обявления, търгове, декларации" - Публикуването на информации в раздел "Обявления, търгове, декларации" на интернет-платформата на "Средногорие Медия" е платена услуга. Екипът на "Средногорие Медия" не носи отговорност за публикуваните в в този раздел на сайта информации. Достъпът до секцията с обяви, обявления, търгове и декларации е безплатен за потребителите.

    Публикуването на обява, обявление, търг или декларация става чрез заявка до медията. Заявителят на публикацията отговаря за нейната законосъобразност. Информациите в секцията не подлежат на редакционен контрол. Забранено е публикуването на обяви с нецензурно и обидно съдържание. Забранено е публикуването на обяви с импулсни телефони, независимо дали това е указано. Информациите в секцията са видими според заявката на клиента. Информациите се публикуват само след извършено предплащане. "Средногорие Медия" ™ може да откаже и/или анулира публикация в секцията ако същата противоречи на общите условия и законовите изисквания.

Сайтът показва на началната страница само заглавията на публикуваните информации. Достъпът до тях се осъществява чрез кликване върху линка.

/12/ "Малки обяви" - Публикуването на обяви в раздел "Малки обяви" на интернет-платформата на "Средногорие Медия" е безплатно. Екипът на "Средногорие Медия" не носи отговорност за публикуваните в в този раздел на сайта обяви.

    Публикуването на обява става чрез коректно попълване на формата за малка обява. Попълването става на кирилица. Обявата става видима до 1 работен ден след изпращането й. Обявите подлежат на редакционен контрол на съдържанието. "Средногорие Медия" ™ може да откаже и/или анулира публикация на обява. Обявата е актуална в продължение на 30 дни. Забранено е публикуването на обяви с нецензурно и обидно съдържание. Забранено е публикуването на обяви с импулсни телефони, независимо дали това е указано.

Сайтът показва на началната страница само две от всички публикувани малки обяви. Софтуерът автоматично подбира за показване две от всички обяви при всяко презареждане на началната страница. Медията не контролира софтуера и не може да определя подбора на показванията.

/13/ "Бизнес указател" - Публикуването на визитки в раздел "Бизнес указател" на интернет-платформата на "Средногорие Медия" е безплатно. Екипът на "Средногорие Медия" не носи отговорност за публикуваните в в този раздел на сайта визитки с бизнес данни.

    Публикуването на фирмена визитка става чрез коректно попълване на формата за фирмена визитка. Попълването става на кирилица. Визитката става видима до 1 работен ден след изпращането й. Визитките не подлежат на редакционен контрол на съдържанието. Фирмените визитки са актуални постоянно. Забранено е публикуването на фирмени визитки с импулсни телефони, независимо дали това е указано. "Средногорие Медия"™ може да откаже и/или анулира публикация на визитка ако същата не съдържа изискуемите данни, противоречи на общите условия и законовите разпоредби.

Сайтът показва на началната страница само две от всички публикувани фирмени визитки. Софтуерът автоматично подбира за показване две от всички визитки при всяко презареждане на началната страница. Медията не контролира софтуера и не може да определя подбора на показванията.

/14/ "Анкета" - Участието на потребителите в седмичната анкета на интернет-платформата на "Средногорие Медия"™ е доброволно и безплатно. Чрез данните от отговорите на потребителите екипа на "Средногорие Медия"™ събира информация за мнението им по различни въпроси. Отговорите в анкетата не водят до представителност на събраните данни. Медията не огласява резултати от анкети, в които са участвали по-малко от 100 потребителя.

Участието става чрез избор и кликване върху избрания отговор в анкетата. Потребителят има възможност да види данните за отговорите в анкетата чрез презареждане на началната страница и само ако е взел участие в нея. Данните с отговорите на анкетата се обработват от софтуер. Показаните резултати са в проценти и са актуални към последното направено презареждане на началната страница. "Средногорие Медия"™ не контролира софтуера и не може да влияе или променя получените резултати.

/15/ "Активно допитване" - Медията има право да извършва активно допитване до потребителите на интернет-платформата. Участието на потребителите в активното допитване не е задължително. Активното допитване се извършва чрез активен прозорец, който предхожда зареждането на началната страница на медията и временно възпрепятства достъпа до сайта. Потребителят има избор за участва в допитването и след завършването му да продължи в интернет-платформата на медията или да откаже допитването и да презареди началната страница.

Активното допитване най-често представлява поредица от 3 до 7 последователни въпроси, формулирани от редакционния екип на медията. В допитването е възможно да бъдат изисквани лични данни като телефонен номер, електронна поща, пол, възраст, образование или град по местоживеене. "Средногорие Медия"™ е регистриран администратор на лични данни. Медията не разкрива информация за събраните лични данни по никакъв начин и по никакъв повод. Обобщените резултати от отговорите на допитването медията може да използва както за журналистически цели, така и за собствените си маркетингови проучвания.

/16/ "Регистрация" - Услугата е безплатна. Всеки потребител има право да се регистрира като регистриран потребител на интернет-платформата на "Средногорие Медия"™. Регистрацията позволява достъп на регистрирания потребител до повече услуги на интернет-платформата на медията.

Регистрацията се извършва от бутона "Регистрация" на началната страница. Потребителят попълва изискуемите данни в акивен прозорец. Изискват се данни за потребителско име, собствена парола, потвърждение на избраната парола, пол, възраст, населено място, избор за получаване на ежедневен електронен бюлетин и потвърждение с код.

Чл. 18. С влизането на уебсайта потребителят декларира, че желае да ползва Услугите на сайта, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

Чл. 19. „Средногорие медия” ™ предоставя безвъзмездно ползването на услугите на интернет-платформата на медията.

Чл. 20. /1/ „Средногорие медия” ™ се задължава да публикува настоящите Общи условия на сайта.

                /2/ „Средногорие медия” ™ има право едностранно и по всяко време да променя както Общите условия, така и услугите, предлагани на интернет сайта.

                /3/ В случай, че „Средногорие медия” ™ извърши промени в Общите условия, медията уведомява потребителите като публикува изменените Общи условия в сайта.

 

IV. Права и задължения на потребителя

                Чл. 21. Потребителят има право да ползва безвъзмездно услугите на уебсайта www.srednogorie.bg и огледалната версия www.novpogled.net.

                Чл. 22. /1/ За използване на услугите, които включват разполагане на материали на сървър на медията, потребителят се нуждае от предварителна регистрация.

                /2/ Материалите могат да бъдат разполагани на сървър на медията по всяко време на денонощието, като в секцията „Зрителят” визуализирането им на сайта ще става само след одобрение от модератор от медията. Материали, които нарушават общите условия, се премахват без потребителя да бъде уведомяван за това.

                Чл. 23. /1/ С натискането на бутона „Изпрати” потребителят се съгласява и преотстъпва на „Средногорие медия” ™ изключителното право да използва многократно материалите, по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

                /2/ Използването включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път и чрез сателит, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации, публикуване (предлагане на достъп) в интернет, аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства като част от програми, собственост на „Средногорие медия” ™ или на свързани с медията лица по смисъла на Търговския закон, като част от линейна аудио-визуална медийна услуга или от аудио-визуална медийна услуга по заявка по смисъла на Директива 2007/65/ЕО На Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите - членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност; публично показване; преработка; превеждане, дублиране, субтитриране, внос и износ, както и да преотстъпва правата за използване на трети лица.

                /3/ Потребителят отстъпва на „Средногорие медия” ™ правото си да използва качените на интернет-платформата материали по начин, по който сметне за добре, включително за публикуване в интернет страниците, собственост на „РЕТЕЛ” ЕАД и „Нов Поглед Медия Груп” ЕООД.

/4/ С натискането на бутона „Изпрати”, потребителят се съгласява и преотстъпва на „Средногорие медия” ™ правото едностранно да определя дали материалът да бъде разгласен, както и времето, мястото и начина, по който да стане това.

Чл. 24. Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на авторските права за тях не му се дължи възнаграждение.

Чл. 25. (1) Потребителят се задължава да посочва на „Средногорие медия” ™ автора на произведението и носителите на сродни права.

(2) С натискането на бутона „Изпрати”, потребителят отстъпва на „Средногорие медия” ™ всички прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху материалите.

(3) Потребителят се съгласява, че с оглед естеството на материалите и начина на използването им, имената на авторите и носителите на сродни права върху тях могат да не бъдат обозначавани при използването им.

Чл. 26. Потребителят се съгласява, че „Средногорие медия” ™ не е задължена да излъчи или да използва по какъвто и да е начин материала, който потребителят изпраща.

Чл. 27. Потребителят се съгласява, че с натискането на бутона „Изпрати” дава съгласието си „Средногорие Медия” ™ да събира лична информация за него и да я използва във връзка с използването на материалите по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл. 28. С натискане на бутона „Изпрати”, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и с ясното съзнание се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

 

V. Права и задължения на „Средногорие Медия”

                 Чл. 29. (1) Услугите, предлагани на интернет сайта www.srednogorie.bg и огледалната версия www.novpogled.net включват: гледане на част от програмата на телевизията (само собствени продукции) в реално време, видеоархиви, актуални новини, спорт, прогноза за времето, информация за програма, филми, сериали, предавания, възможност за публикуване на материали от потребители (снимки) и коментари, информация.

                (2) „Средногорие Медия” ™ уведомява потребителите, че авторите, които пишат в коментарите на „Средногорие Медия” ™ изразяват своето лично мнение по различни въпроси и медията не носи отговорност за написаното от тях.

                Чл. 30. „Средногорие медия” ™ има право да редактира или изтрива коментари, в случай, че те съдържат:

 1. нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;
 2. текстове, които подтикват или подканват към жестокост или насилие или внушават нетърпимост между гражданите;
 3. стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
 4. унизяват честта или достойнството на другиго или разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;
 5. съдържат обиди на религиозна основа;
 6. увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;
 7. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация;
 8. съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
 9. съдържат линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайта www.btv.bg и др. или линкове към сайтове, които съдържат коментари по смисъла на предходните точки;
 10. заплашващи физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;
 11. разгласяващи държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
 12. съдържат нарушение на действащото законодателство.

Прилагането и тълкуването на предходните точки се извършва изцяло по преценката на медията.

Чл. 31. „Средногорие Медия” ™ има право да откаже одобрение за качване на сайта, да редактира или да свали от сайта фотографски изображения, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото българско законодателство като например такива, съдържащи:

 1. Сексуален тормоз;
 2. Порнографски и вулгарно-натуралистични сексуални сцени;
 3. Детска порнография;
 4. Жертви на катастрофи и инциденти, които са лесно различими;
 5. Посегателства върху физическата неприкосновеност – върху живота, здравето на личността, посегателства против половата неприкосновеност и половия морал;
 6. Подтикващи или подканващи към жестокост или насилие;
 7. Материали стимулиращи употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
 8. Материали, унизителни за честта или достойнството на другиго или разгласяващи позорно обстоятелство за другиго или приписващи на някого извършването на престъпление;
 9. Религиозни и антирелигиозни агитации;
 10. Обиди на религиозна основа;
 11. Увреждащи доброто име в обществото на конкретно лице;
 12. Разгласяващи държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
 13. Съдържащи национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация;
 14. Съдържащи расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
 15. Малтретиране и прояви на агресия или насилие срещу животни;
 16. Материали от актове на тероризъм във всякаква форма;
 17. Откровени действия срещу училищния ред и правила;
 18. Разрушаване (във всякаква форма) на държавно или общинско имущество;
 19. Съдържащи действия, които престъпват действащото право в Република България към момента на ъплоудване на материала;
 20. С ниско техническо качество, неясен образ и съдържание и др.

Прилагането и тълкуването на предходните точки се извършва изцяло по преценката на медията.

Чл. 32. С публикуването на коментари и материали на сайта и натискане на бутона „Изпрати” потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на „Средногорие медия” ™, описани в чл. 26 и 27 от настоящите Общи условия и поема отговорност в тази връзка.  

Чл. 33. „Средногорие медия” ™ има право да откаже достъп до сайта на потребители, които системно и съзнателно нарушават правилата на сайта.

VI. Отговорност

Чл. 34. /1/ „Средногорие медия” ™ не носи отговорност за съдържанието на коментарите и за съдържанието на материалите, разположени от потребители на сървъра на медията.

/2/ Във връзка с предоставените от потребителя права за използване на материалите и направените декларации и гаранции с приемането на настоящите Общи условия, потребителят поема отговорността и ще освобождава „Средногорие медия” ™ от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от автори и носители на сродни права върху материалите и при евентуалното предявяване на такива претенции пряко към „Средногорие медия” ™, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка в случай, че е установено по безспорен начин, че са основателни.

/3/ Потребителят, с оглед на отговорността, която носи за съдържанието на публикуваните от него материали и коментари и законосъобразното им използване по смисъла на настоящите общи условия, поема за своя сметка всички разходи, които възникнат:

1.             от подаден иск срещу „Средногорие медия” ™ във връзка с нарушаване разпоредбите на действащото законодателство в коментарите и материалите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на обезщетение на засегнатото лице, когато се докаже по надлежен ред, че претенцията е основателна;

2.             от административно-наказателни санкции, наложени от компетентния орган за нарушения на приложимото законодателство в материалите или коментарите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на имуществената санкция.

Чл. 35. /1/ Всички журналистически материали, репортажи, предавания, рубрики и информационни емисии се съхраняват, съгласно изискванията на Закона за радиото и телевизията. Най-често видеата могат да бъдат гледани до 3 месеца след излъчването им. Възможно е текстовите новини да останат видими за по-дълъг период от време.

/2/ „Средногорие медия” ™ не носи отговорност, ако някой от или голяма част от видеоматериалите с голямо времетраене се зарежда бавно, процесът на възпроизвеждане накъсва или материалът не е наличен дълго време след публикацията.

VII. Прекратяване на действието на договора при Общи условия. Решаване на спорове.

        Чл. 36. Действието на договора при Общи условия се прекратява от потребителя с отказ от регистрацията. Потребителят продължава да носи отговорност за каченото от него съдържание и след отказа от регистрация.

        Чл. 37. /1/ Действието на договора при Общи условия се прекратява едностранно от „Средногорие медия” ™ без предизвестие ако:

 1. Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство;
 2. Потребителят нарушава настоящите Общи условия;

В тези случаи „Средногорие медия” ™ има право да прекрати регистрацията на потребителя и да изтрие от сървърите си всички разположени от него материали.

/2/ Действието на договора при Общи условия се прекратява едностранно от „Средногорие медия” ™ без предизвестие, ако медията прецени, че с разполагането на материали или коментари на сайта, потребителят е извършил престъпление или административно нарушение. В тези случаи „Средногорие медия” ™ подава сигнал до компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

Чл. 38. Всички спорове между страните се разрешават чрез преговори, а когато това не е възможно, споровете се отнасят за разрешаване до компетентен съд.

Чл.39. Всички журналистически материали, които са архивирани, могат да бъдат предоставени на заинтересована страна срещу заплащане на такса според тафите на медията и само в законоустановените срокове на разпоредбите на Закона за радио и телевизия.

 

Настоящите Общи условия за ползване са утвърдени от собствениците на „Средногорие Медия” ™.

 

Последна редакция, извършена на 01.03.2018 година.

 

Ръководител на „Средногорие медия” ™

Намери ни в:


Новини по общини


Реклама


sm-banner
sm-banner
sm-banner
sm-banner

Телевизионна програма


 • 17:00 - Начало на програмата
 • 17:01 - Игрален филм
 • 18:40 - Информационна емисия
 • 18:50 - Документален филм
 • 19:40 - Информационна емисия
 • 19:50 - Научно-популярен филм
 • 20:40 - Информационна емисия
 • 20:50 - Документален филм
 • 21:40 - Информационна емисия
 • 21:50 - Музикална тема
 • 22:00 - Край на програма

Всички текстове, снимки и видео на интернет-платформата на медията са нейно авторско право. Източниците или авторите са обозначени от медията във всички случаи, когато са използвани чужди материали или интернет. Използването на текстове, снимки и видео от интернет-платформата на "Средногорие Медия" става със задължително цитиране на медията като източник. Авторските права на всички автори и медията са запазени. Не се разрешава последваща обработка на видеопродукцията на медията. Екип на "НОВ ПОГЛЕД МЕДИЯ ГРУП"